Algemene voorwaarden

Natuurlijk bestaan er naast Butler On Demand nog meer services om uw leven een stuk gemakkelijker en leuker te maken. Wij streven er naar om dat zorgvuldig en zo goed als mogelijk uit te voeren.

Deze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy zijn van toepassing zodra u onze service in gebruik neemt via www.butlerondemand.nl (hierna te noemen ‘Website’) de chatmodule en andere communicatiekanalen waaronder; social media, whatsapp, telefoon en e-mail. Als Gebruiker gaat u door het bezoeken van onze website akkoord met deze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy.

Privacy
Wij vinden uw privacy net zo belangrijk als de onze. Butler On Demand is de verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onze privacy policy beschrijft het beleid van Butler On Demand met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. De Privacy Policy is van toepassing op de website www.butlerondemand.nl en alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur.

Door gebruik te maken van www.butlerondemand.nl en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze Privacy Policy en onze Algemene Voorwaarden.

Wij staan vrij om deze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy te wijzigen en wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Deze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy zijn van kracht vanaf 1 januari 2016.

Diensten en Garanties
De Dienst van Butler On Demand is het tot stand brengen van vraag en aanbod. Wij werken met leveranciers die de daadwerkelijke levering van de gewenste Dienst zullen uitvoeren. De Dienst kan een levering van een product of dienst zijn die bij Wet is toegestaan om geleverd te mogen worden aan de Gebruiker. Daarmee kunnen wij niet garanderen dat de diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij door technische storingen aan onze systemen en website niet garanderen dat wij u te woord kunnen staan of binnen een afgesproken termijn kunnen (laten) leveren.

Minderjarigen
De diensten van Butler On Demand zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Misbruik 
Bij oneigenlijk gebruik, misbruik of misleiding kan Butler On Demand, binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen verstrekken aan bijvoorbeeld de politie of een overheidsinstantie.

Beperking aansprakelijkheid Butler On Demand
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

(a) gebruik van de Diensten van Butler On Demand;

(b) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(c) onjuiste informatie op de Website;

(d) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(e) wijzigingen in de diensten van Butler On Demand of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan Butler On Demand heeft betaald.

Wijzigingen en beschikbaarheid van de Website en de diensten
Butler On Demand  kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Websites van derden vallen buiten de zeggenschap of invloed van Butler On Demand op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Butler On Demand kunt u indienen door middel van versturen van een email naar info@butlerondemand.vincentsmit.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Overige bepalingen
Butler On Demand valt onder Promote Your Network B.V. (PYN) en is gevestigd aan de Van der Kaaijstraat 64, 1815 VM, te Alkmaar. PYN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52878937.

Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Butler On Demand en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Alkmaar bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Butler On Demand zich op de bevoegdheid van de rechtbank Alkmaar beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Alle onze teksten zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.